Číslo 11

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Patrik Lacko & Ľubica Nemčíková

Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to hlási na farskom úrade.

Stretnutie detí a rodičov (1. sv. prijímanie) bude v nedeľu 12. 5. po sv. omši v Soli.

V sobotu 18. mája dopoludnia bude v našej farnosti slávnosť 1. sv. spovede, kedy deti pristúpia k sviatosti zmierenia, v nedeľu 19. 5. pri sv. omši o 10,30 hod 1. krát príjmu Eucharistiu. Pozývame Vás spoločne prežiť tieto významné udalosti v ich živote i v živote farnosti, nie len účasťou na slávnosti, ale aj modlitbami a obetami na tento úmysel.

Mesiac máj je už tradične zasvätený úcte k Panne Márii. Pozývame všetkých, mladých i starých, najmä však deti k modlitbe s Pannou Máriou pri májových pobožnostiach. Ak bude sv. omša pobožnosť bude spolu s kňazom pred sv. omšou (okrem nedele). Ak nie je sv. omša májová pobožnosť podľa dohody.

Výročie manželstva 25 rokov. Ak v tomto roku slávite svoje strieborné jubileum manželstva o. arcibiskup Vás pozýva na spoločné slávenie do Košickej katedrály 9. júna 2024, ktorý je určený na „Deň rodiny“ o 15.00 hod. na svätú omšu. Manželia si obnovia manželské sľuby a dostanú osobitné požehnanie pána arcibiskupa do ďalších rokov spoločného života. Prihláste sa do 15. 5. 2023 u pána farára.

Tábor: Pozývame deti vo veku 6 až 14 rokov na letný tábor, ktorý sa bude konať v termíne 04.08. – 09.08.2024 (t.j. nedeľa až piatok) v priestoroch zrekonštruovanej Floriho chaty v okrese Bardejov. Chata ponúka viacero športových ihrísk, bazén a pre deti sú k dispozícii aj koníky. Cena je 180 €. Cena tábora je v porovnaní s predchádzajúcim rokom vyššia vzhľadom na dĺžku pobytu (t.j. 5 nocí) a zvýšenie stravnej a ubytovacej jednotky a nákladov na prepravu. Vyplnenú záväznú prihlášku a poplatok je potrebné odovzdať kňazom najneskôr do 30.06.2024. Vzhľadom na limitovaný počet Vás žiadame odovzdať záväznú prihlášku čo najskôr. Po naplnení kapacity nebude možné prijať viac detí. Tešíme sa na Vás ☺

Prosebné dni: Pondelok, utorok, streda (6.-8.5.). Prosby za úrodu.

Letné kántrové dni: 15.,17. a 18. máj (streda, piatok, sobota). Záväzný je jeden deň. Obsah: Prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.