Číslo 21

Oznamy pre 21. číslo infolistu. 

Ohlášky

Zapisovanie úmyslov na sv. omše – Jastrabie v utorok 1. 10. po sv. omši.

Celodiecézna púť do Obišoviec. Náš dekanát má na starosti prípravu večeradla počas arcidiecéznej púte 5. – 6. októbra 2019. Večeradlo bude v sobotu so začiatkom o 15.30 hod., ak máte záujem zúčastniť sa prihláste sa v sakristiách najneskôr do nedele 29. 9.

Program celej púte na nástenkách v kostoloch.

Farský výlet na Morské oko a Sninský kameň 12. októbra. Ak máte záujem prihláste sa v sakristiách najneskôr do nedele 6. 10.

Milión detí sa modlí ruženec. Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, pozýva všetky deti a rodiny, farnosti aj školy, aby sa zúčastnili celosvetovej modlitbovej iniciatívy s názvom „Milión detí sa modlí ruženec“ za jednotu a pokoj vo svete. Na Slovensku prevzal záštitu nad touto iniciatívou Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup. Modlitbová kampaň vyvrcholí 18. októbra, keď sa deti po celom svete budú modliť ruženec. Každý, kto sa zaregistruje na internetovej stránke www.miliondeti.sk do 18. septembra, dostane ako darček ruženec z olivového dreva vyrobený kresťanskými rodinami vo Svätej Zemi. Viac informácií na modrých plagátoch a letáčikoch, ktoré si môžete zobrať. Sú na nich aj tajomstvá ruženca svetla pre deti. Pozdravuje vás a k modlitbe pozýva pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.

Stretnutie detí prihlásených na 1. sv. prijímanie a ich rodičov bude v nedeľu 13. októbra po sv. omši v Soli.

Októbrová modlitba sv. ruženca: Ak je sv. omša o 18.00 – ruženec o 18.00 s kňazom (podľa možnosti), ak je sv. omša o 17.30 ruženec po sv. omši. Keď nie je sv. omša – ruženec o 18.00. Pozývame tiež všetkých na modlitbu sv. ruženca v spoločenstve rodín doma.

Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, kaplnke alebo v rodine, rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí 5 desiatkov, 2. treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

Úmysly apoštolátu modlitby na október: Evanjelizačný úmysel: Aby vanutie Ducha Svätého vzbudilo novú misionársku jar v Cirkvi. Úmysel našich biskupov: Aby sme sa v našich rodinách radi, často a spoločne modlievali posvätný ruženec, a tak vyprosovali pokoj pre našu vlasť.