Číslo 21

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Matúš Kokinda & Adriána Lukáčová

Ján Klapák & Tatiana Papcunová

Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to hlási na farskom úrade.

Októbrová modlitba sv. ruženca: Ak je sv. omša o 18.00 – ruženec o 17.30 s kňazom (podľa možnosti), ak je sv. omša o 17.00 alebo 17.15 ruženec po sv. omši. Keď nie je sv. omša – ruženec o 17.30. Prosíme deti, mladých, rodičov seniorov, ruženčiarov a iné skupiny o predmodlievnie sv. ruženca v kostoloch. Pozývame tiež všetkých na modlitbu sv. ruženca v spoločenstve rodín doma.

Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, kaplnke alebo v rodine, rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí 5 desiatkov, 2. treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

Arcidiecézna púť do Obišoviec sa uskutoční 30. 9. – 1. 10. Slávnostnú sv. omšu bude celebrovať Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup. Info na plagátoch.

Poďakovanie za tábor: V mene všetkých animátorov ďakujeme v prvom rade Pánu Bohu za to, že nám umožnil prežiť týždeň na Sigorde v zdraví a dobrej nálade. Obrovská vďaka patrí všetkým, ktorí na tábor prispeli finančnými darmi. Konkrétne p. Velikému, s ktorého pomocou bolo vôbec možné tábor uskutočniť. Veľká vďaka patrí aj p. Kandalovi z Hlinného, bohuznámemu darcovi z Komáran, ružencovému spoločenstvu v Soli a v Komáranoch a samozrejme p. farárovi a kaplánovi, ktorí svojou prítomnosťou, radami a pomocou boli oporou hlavne pre nás, animátorov. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí na nás mysleli v modlitbách.

Úmysly apoštolátu modlitby na október: Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za Cirkev, aby si počúvanie a dialóg osvojila ako svoj životný štýl a aby sa dala viesť Duchom Svätým do všetkých končín sveta. Úmysel našich biskupov: Aby jednota, spoločenstvo a bratstvo všetkých veriacich boli vyjadrením Božej lásky v Cirkvi.