Číslo 23

Oznamy

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ing. Samuel Dvorjak

&

Mgr. Simona Kokindová

Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva nech to hlási na farskom úrade.

Pobožnosť na cintorínoch 1. 11.: Hlinné 13.30, Soľ 14.30, Jastrabie 13.30, Komárany 14.15 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby na november: Všeobecný úmysel: Za ľudí, ktorí trpia depresiami alebo sú na pokraji so silami, aby nachádzali podporu a svetlo, ktoré ich znovu otvorí pre život.

Úmysel našich biskupov: Aby sme pamätali na našich zosnulých a získavali pre nich odpustky.

Odpustky pre duše v očistci: Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol, alebo kaplnku, pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha) môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: Svätá spoveď (krátko predtým, alebo po tom, Sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň), Modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva). Je treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa, až do polnoci určeného dňa. Veriaci, ktorí nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj vyššie spomenuté podmienky. Jedna spoveď stačí na všetky odpustky.