Číslo 24

Oznamy pre 24. číslo infolistu.  

IV číslo 24 Oznamy

Deň farskej poklony piatok 15. 11. 2019

Sviatosť Oltárna bude vystavená k adorácii v: Komáranoch od 10.00 do 16.00, Jastrabí od 10.15 do 16.30, Hlinnom od 10.30 do večernej sv. omše o 17.30, Soli od 11.00 do večernej sv. omše o 18.00 hod. Na záver sv. omše bude ukončenie farskej poklony s eucharistickým požehnaním.

V týždni od 18. do 23. 11. – pred slávnosťou Krista Kráľa budeme podľa možností vysluhovať sviatosť zmierenia pol hodinu pred sv. omšou, poprípade po sv. omši.

Dobrá novina. Prosíme tých (deti a mládež), ktorí sa chcú zúčastniť koledovania „Dobrá novina“, aby sa do budúcej nedele 17. 11. prihlásili v sakristiách kostolov. (Deti so súhlasom rodičov.) Prosíme aj dobrovoľníkov z radov rodičov, ochotných v jednotlivých dedinách pomôcť s prípravou a nácvikmi.

Martin na bielom koni. Od 10. novembra máme znova k dispozícii ľadovú plochu na zimnom štadióne vo Vranove. Každú nedeľu pozývame od 15.30 do 16.30 deti, mládež, rodičov i starých rodičov. Vstupné deti do 6 rokov 1€, ostatní 2€.

Jedenásta pútnická sobota 16. novembra 2019 v Pavlovciach nad Uhom. Srdečne Vás pozývame na slávenie pútnickej soboty dňa 16.11.2019 v Pavlovciach nad Uhom s nasledovným programom: 15.00 – hodina Božieho milosrdenstva – Korunka a odprosenie za hriechy rodín. 16.00 – Krížová cesta za rodiny – modlitbu krížovej cesty budú viesť veriaci z farnosti Kamenica nad Cirochou a dp. farár Peter Sepeši. – po krížovej ceste saprihovorí pán dekan zo Sobraniec PhLic. Mgr. Ján Švec-Babov. Téma – Život v raji. 17.00 – Večeradlo s Pannou Máriou – pod vedením veriacich z farnosti Bardejov (Spoločenstvo Večeradla) a dp. kaplán Tomáš Svat. 18.00 – Sv. omša – Hlavným celebrantom a kazateľom bude PhLic. Mgr. Ján Švec-Babov, dekan Sobrance. Po sv. omši bude adorácia s modlitbami za rodiny, za vnútorné uzdravenie a oslobodenie od zlého.

V nedeľu 24. novembra Vás pozývame na slávnosť Krista Kráľa do farského chrámu v Soli.

Sv. omšu bude celebrovať

Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD., rodák z Nižného Hrabovca.