Číslo 5

Oznamy

Ďakovná púť Slovákov do Ríma – Košická arcidiecéza – info na plagátoch.

Stretnutie birmovancov bude v piatok 18. 2. po sv. omši v Soli.

Sviatosť birmovania v našej farnosti bude v nedeľu 25. septembra 2022 pri sv. omši o 9,00 hod. v Soli.

Národné stretnutie mládeže T22

Národné stretnutie mládeže T22 sa uskutoční v dňoch 28.-31.7.2022 v Trenčíne. Všetky potrebné informácie nájdete na www.narodne stretnutiemladeze.sk Prihlasovanie sa začína už v tomto mesiaci február od 22.2.2022, kedy cena pre mladých bude najlacnejšia 22 eur na osobu na celý čas samotného stretnutia pre prvých 222 prihlásených. Po tomto termíne už bude cena vyššia. Každý účastník sa musí zaregistrovať na tejto stránke. Prosím, povzbuďte mladých k účasti na tomto Národnom stretnutí mládeže, čo je vlastne vzdialenou prípravou na Svetové dni mládeže v Lisabone v lete 2023.

Zároveň na tejto stránke nájdete aj katechézy ako duchovnú prípravu na T22, ktoré môžu byť pre vás, vašich katechétov a animátorov dobrou pomôckou na stretká pre mladých. Čo sa týka samotných pandemických opatrení, budú sa aktualizovať v lete pred stretnutím.

Púť zaľúbených. Saleziáni don Bosca a Pavlíni pozývajú na 15. ročník Púte zaľúbených, ktorá sa uskutoční online v sobotu 19. februára 2022. Púť je určená pre všetkých zaľúbených („chodiacich“, snúbencov i manželov), ale aj pre jednotlivcov. Medzi vrchol púte patrí streamovaná sv. omša v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie, počas ktorej si „chodiaci“ a snúbenci vyslovia predsavzatie žiť čistý vzťah a manželia obnovia svoje manželské sľuby. Viac sa dozviete na stránke www.zalubeni.sk. Tešíme sa na Vás! V mene organizačného tímu Púte zaľúbených Mária Hušková.

Ak chcete prispieť 2% zo svojich daní na projekty našej farnosti pre deti, mládež a iné, môžete tak urobiť prostredníctvom občianskeho združenia Pro nobis vo farnosti v Čemernom. Ak prispejete na občianske združenie Pro nobis skopírujte si tlačivo doručte ho na daňový úrad a kópiu odovzdajte farárovi alebo kaplánovi. Ak chcete prispieť anonymne (niekto nechce aby bolo známe aký má príjem a predsa chce prispieť) pri kopírovaní tlačiva prekryte svoje údaje prípadne aj podpis (aby bolo vidno aspoň obec a sumu) ☺ a  v obálke do schránky alebo poštou doručte na farský úrad v Soli. Tlačivá budú dostupné v kostoloch. Nájdete ho aj na stránke farnosti Čemerné. Vopred Pán Boh zaplať.