Číslo 6

Oznamy

Zmierna poklona Soľ 27. 2. po sv. omši do 17.00, Hlinné 28. 2. od 16.00 do sv. omše, Komárany 1. 3. od 16.00 do sv. omše, Jastrabie 1. 3. od 17.00 do sv. omše.

Krížové cesty v našej farnosti v nedeľu o 14.30 potom Korunka k BM. Jastrabie a Komárany v piatok o 18.00 sami. Hlinné s kňazom najprv krížová cesta hneď po nej sv. omša. Soľ v piatok s kňazom (ak nebude sami) najprv krížová cesta po nej hneď sv. omša. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Stretnutie detí a rodičov (1. sv. prijímanie) bude v nedeľu 13. 3. po sv. omši v Soli.

Jarné kántrové dni: streda 9., piatok 11. a sobota 12. 3. Obsah – príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

Dekrétom z 25. februára 2022 arcibiskup Bernard Bober odvoláva s účinnosťou od 1. marca dišpenz, ktorý oslobodzoval našich veriacich od povinnosti zúčastniť sa na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok.

Registrácia ubytovacích kapacít na pomoc utečencom z Ukrajiny na území SR. Drahá sestra, drahý brat v Kristovi, kvôli ozbrojenému konfliktu na Ukrajine ľudia utekajúci pred hrôzami vojny prichádzajú aj na územie Slovenska. Katolícka cirkev na Slovensku chce byť pripravená poskytnúť im pomoc, tak ako nás učí evanjelium Ježiša Krista. Preto si vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie pripraveného dotazníka, aby sme zmapovali naše kapacity na pomoc utečencom z Ukrajiny. Ak máte možnosť poskytnúť ubytovanie utečencom, dajte nám o nej vedieť, aby sme pomoc mohli koordinovať. Vaše registrácie bude centrálne spracovávať sekretariát Slovenskej katolíckej charity (SKCH) v spolupráci s Maltézskou pomocou Slovensko. Ich pracovníci vás budú kontaktovať. Vopred vám ďakujeme za váš čas a ochotu pomôcť našim bratom a sestrám v núdzi. Mons. Jozef Haľko, Predseda Rady KBS pre migrantov a utečencov. ww.tkkbs.sk/showpage.php ?name=reg_utecenci

Dávame Vám do pozornosti divadelné predstavenie o sv. biskupovi Gojdičovi 6. marca o 18.00 hod. v divadle VIOLA v Prešove. V hre ide o reálne skutočnosti z jeho života. Vstupné je 10 €, má to trvanie 1,20 hod. www.violapresov.sk

Od 27. 2. je znova možnosť korčuľo-vania každú nedeľu od 18.00 do 19.00 HC Bulls aréna Vranov. Vstupné 1,-€

Ako pomôcť Ukrajine? Poskytnime ubytovanie a modlime sa

Na konflikt u našich východných susedov zareagovali mnohé dobročinné a mimovládne organizácie mimoriadnymi zbierkami. Finančnú pomoc chcú smerovať najmä priamo na Ukrajinu partnerským organizáciám aj miestnym cirkvám, ktoré pomáhajú ľuďom utekajúcim v rámci Ukrajiny z najaktívnejších ohnísk konfliktu. Pomôcť môže každý z nás.

Konferencia biskupov Slovenska zároveň vyzýva reagovať na konflikt modlitbou a pôstom. „Naše srdcia nech sú otvorené pre tých, ktorí budú potrebovať pomoc. Nebojme sa podeliť, prejavme lásku. Bude to náročný čas, skúška pre všetkých,“ prihovárajú sa veriacim.

Slovenská katolícka charita. Ukrajine pomáha od začiatku konfliktu v roku 2014, teraz vyhlásila celoslovenskú zbierku Pomôžme ľuďom na Ukrajine!. Prostriedky zo zbierky použije na akútnu pomoc ľuďom v oblasti konfliktu, stravu, ubytovanie a zabezpečenie základných potrieb. Slovenská charita pri realizácii pomoci na mieste spolupracuje aj s ukrajinskou charitou a lokálnou Caritas Donetsk.  Do zbierky môžete prispieť online na stránke  charita.darujme.sk/ukrajina alebo prevodom na číslo účtu zbierky SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 380.

Ďalšie možnosti ako prispieť nájdete na www.tkkbs.sk/view.php? cisloclanku=20220226006