Číslo 8

Oznamy

Úmysly na sväté omše môžete nahlásiť telefonicky. Odslúžime ich podľa možností.

Príspevok na kostol. Osobne len tak, že prinesiete príspevok na faru, čo riadne zaevidujeme, alebo priamo na účet s poznámkou „Dar na kostol“.

Soľ, Komárany a Jastrabie majú účet v Slovenskej sporiteľni, Hlinné vo VÚB banke:

IBAN SOĽ SK08 0900 0000 0005 6297 4376

IBAN KO SK43 0900 0000 0051 1450 0284

IBAN JAS SK81 0900 0000 0005 6015 8316

IBAN HLI SK23 0200 0000 0013 1765 6651

(Keďže máme GDPR meno darcu bude zverejnené len v iniciálkach.)

Okrem finančných darov Vás pozývame aj k modlitbe za našu farnosť.

Príspevky na účet: Soľ: Marta S. 30,-€

Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary aj modlitby obetované za našu farnosť.

Sviatosť zmierenia a sväté prijímanie. V prípade záujmu nás kontaktujte na farských telefónnych číslach. Spoločne budeme hľadať riešenie, ako Vám sprostredkovať túto veľkú duchovnú pomoc.

USMERNENIE K SLÁVENIU VEĽKÉHO TÝŽDŇA

Požehnanie veľkonočných jedál sa nekoná tradičným spôsobom za účasti kňaza. Vykoná ho otec alebo matka pri rodinnej modlitbe pred spoločným stolovaním. Modlitbu požehnania nájdete na web stránke farnosti alebo v kostole.

Vysielanie naživo z katedrály na www.telke.sk: Zelený štvrtok 10.00 a 18.00; Veľký piatok 15.00, Biela sobota 19.00 a Veľkonočná nedeľa 10.30

Farské kostoly sú otvorené iba pre súkromnú modlitbu bez toho, aby sa organizovali akékoľvek spoločné náboženské úkony. Povzbudzujeme Vás, aby ste sa pripojili prostredníctvom médií k vysielanej sv. omši a nezabúdali na prax duchovného svätého prijímania. Vysluhovanie sviatosti zmierenia je obmedzené na nevyhnutné prípady pri dodržaní noriem ochrany pred nákazou.

V tomto čase sme pozvaní vzbudiť si dokonalú ľútosť, ktorá „pochádza z lásky k Bohu milovaného nadovšetko. Takáto ľútosť odpúšťa nielen všedné hriechy, ale dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné“ (porov. Katechizmus, 1452).

Návšteva chorého v domácnosti po telefonickom dohovore.

ZBIERKA NA SVÄTÚ ZEM Na Veľký piatok a Bielu sobotu sme zvykli finančnou pomocou prejaviť svoju spoluzodpovednosť za najposvätnejšie miesta vo Svätej zemi. Informujeme Vás o možnosti prispieť do zbierky cez farnosť alebo priamo na účet SK54 0200 0000 0000 0024 3512, variabilný symbol 910 02.