Číslo 8

Zelený štvrtok – omša svätenia olejov v Košickej katedrále s arcibiskupom o 9.30 hod.

Biela sobota Vystavenie Sviatosti Oltárnej Soľ 8.00; Hlinné 8.30; Jastrabie 8.00; Komárany 8.30

Požehnanie veľkonočných jedál:

Biela sobota: Rudlov – 15.30 hod. pri Dome nádeje; Hlinné – 16.00 hod.

Soľ – 16.30 hod. Komárany – 16.00 hod.

Jastrabie – 16.30 hod.

Zmena programu vyhradená.

Úplné odpustky počas Veľkonočného trojdnia (za zvyčajných podmienok) 1. pri verejnej adorácii Najsv. sviatosti na Zelený štvrtok spevom Ctime tuto…, 2. na nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok, 3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.

Deň farskej poklony: sobota 6. apríl. Sviatosť oltárna bude vystavená k poklone vo farskom kostole od 8.00 do večernej sv. omše.

Úmysly apoštolátu modlitby na apríl: Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby každá kultúra priznala ženám ich dôstojnosť a hodnotu a aby sa skončilo ich znevýhodňovanie, ktorým trpia v rozličných častiach sveta. Úmysel našich biskupov: Aby sme radostným svedectvom o Kristovom zmŕtvychvstaní prinášali svetu zmysel života a nádeje.

Ak chcete prispieť 2% zo svojich daní na projekty našej farnosti pre deti, mládež a iné, môžete tak urobiť prostredníctvom občianskeho združenia Pro nobis vo farnosti v Čemernom. Formulár nájdete vzadu alebo na stránke rkcemerne.sk v sekcii na stiahnutie. Kópiu tlačiva (2%), ktoré odovzdáte na Daňovom úrade (potvrdenie od zamestnávateľa aj tlačivo na 2% !!!), potom doručte na farský úrad, aby sme vedeli preukázať v Čemernom. Ďakujeme všetkým darcom.

Nedeľa Božieho milosrdenstva vo farnosti Nižný Hrušov – info na plagátoch

Zápis do 1. ročníka CSŠ Vranov nad Topľou. Info na plagátoch.