Číslo 9

Oznamy

Sviatosť zmierenia pred Veľkou nocou:

Hlinné – pondelok 11. 4. od 16.30 do sv. omše, Komárany – streda 13. 4. od 16.00 do sv. omše, Jastrabie – streda 13. 4. od 17.00 do sv. omše

V prípade potreby budeme k dispozícii pre vyslúženie sv. zmierenia aj v iných časoch, hlavne pre tých, čo sú v zahraničí, nemajú možnosť tam ísť na sv. spoveď a pricestujú tesne pred sviatkami. Prosíme Vás kontaktujte nás v takom prípade telefonicky, aby sme si aj my vedeli zariadiť čas.

Spovedať chorých pred Veľkou nocou (okrem prvopiatkových) budeme v stredu 13. 4. dopoludnia.

Zelený štvrtok – sv. omša svätenia olejov v Košickej katedrále s p. arcibiskupom o 9.30 hod.

Biela sobota Vystavenie Sviatosti Oltárnej Soľ 8.00; Hlinné 8.30; Jastrabie 8.00; Komárany 8.30

Požehnanie veľkonočných jedál:

Biela sobota: Rudlov – 15.30 hod. pri Dome nádeje; Hlinné – 16.00 hod.

Soľ – 16.30 hod. Komárany – 16.00 hod.

Jastrabie – 16.30 hod.

Zmena programu vyhradená.

Úplné odpustky počas Veľkonočného trojdnia (za zvyčajných podmienok)

1. pri verejnej adorácii Najsv. sviatosti vo Štvrtok Pánovej večere spevom Ctime tuto…,

2. na nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení v Piatok utrpenia Pána,

3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.

Stretnutie birmovancov bude v piatok 22. 4. po sv. omši v Soli.

Stretnutie detí pred 1. sv. prijímaním bude v nedeľu 24. 4. po sv. omši v Soli.

Ak chcete prispieť 2% zo svojich daní na projekty našej farnosti pre deti, mládež a iné, môžete tak urobiť prostredníctvom občianskeho združenia Pro nobis vo farnosti v Čemernom. Ak prispejete na občianske združenie Pro nobis skopírujte si tlačivo doručte ho na daňový úrad a kópiu odovzdajte farárovi alebo kaplánovi. Tlačivo nájdete na stránke farnosti Čemerné. Vopred Pán Boh zaplať.

Prajeme Vám požehnané

veľkonočné sviatky a radosť

z Kristovho vzkriesenia.

vaši kňazi