Číslo 9

Stretnutie detí a rodičov (1. sv. prijímanie) bude v nedeľu 14. 4. po sv. omši v Soli.

Každý, kto si v nedeľu Božieho milosrdenstva uctí pri verejnom vystavení obraz BM a splní predpísané podmienky (spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha, pridá nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo, môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

Deň otvorených dverí v Kňazskom seminári v Košiciach – Nedeľa Dobrého pastiera 21. 4. 2024.

Program: 11:00 Slávnostná sv. omša, 12:15 Obed a prehliadka kňazského seminára, 14:00 Tichá adorácia v Kostole sv. Antona Paduánského, 15:00 Korunka Božieho Milosrdenstva s Eucharistickým požehnaním, 15:30 Kultúrny program s tombolou, 17:30 Slávnostné vešpery.

Tí, ktorí cítia povolanie ku kňazstvu, nech svoj úmysel oznámia vlastnému farárovi a podajú si prihlášku do Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach do 30.04.2024 elektronicky a tiež poštou pošlú vyplnené tlačivo prihlášky spolu s prílohami na adresu: Katolícka univerzita, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice.

Ak chcete prispieť 2% zo svojich daní na projekty našej farnosti pre deti, mládež a iné, môžete tak urobiť prostredníctvom občianskeho združenia Pro nobis vo farnosti v Čemernom. Formulár nájdete vzadu alebo na stránke rkcemerne.sk v sekcii na stiahnutie. Kópiu tlačiva (2%), ktoré odovzdáte na Daňovom úrade (potvrdenie od zamestnávateľa aj tlačivo na 2% !!!), potom doručte na farský úrad, aby sme vedeli preukázať v Čemernom. Ďakujeme všetkým darcom.

Výročie manželstva 25 rokov. Ak v tomto roku slávite svoje strieborné jubileum manželstva o. arcibiskup Vás pozýva na spoločné slávenie do Košickej katedrály 9. júna 2024, ktorý je určený na „Deň rodiny“ o 15.00 hod. na svätú omšu. Manželia si obnovia manželské sľuby a dostanú osobitné požehnanie pána arcibiskupa do ďalších rokov spoločného života. Prihláste sa do 15. 5. 2023 u pána farára.