Číslo 9

Oznamy

1. sväté prijímanie: stretnutie detí a rodičov bude v nedeľu 14. 6. po sv. omši v Soli.

Úplné odpustky: 1. na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a krvi: Veriaci, ktorý sa zúčastní na recitovaní (speve) hymnu Ctime túto sviatosť slávnu, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

2. na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho: Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, predpísanú na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Pozývame Vás na odpustovú slávnosť ku cti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho do Hlinného v nedeľu 21. 6. 2020 o 10.30 hod.

Zapisovanie úmyslov na sv. omše: Soľ – pondelok 8. 6., piatok 12. 6 a sobotu 13. 6. po sv. omši. Hlinné – utorok 9. 6. a nedeľa 14. 6. po sv. omši. Jastrabie – nedeľa 14. 6. po sv. omši.

Diakonská vysviacka v našej arcidiecéze bude v piatok 19. 6. o 10.00 hod. a kňazská vysviacka v sobotu 20. 6. v katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Prosíme Vás o modlitbu za nových svätencov.

Aktualizované podmienky pre verejné bohoslužby od 3. júna 2020

Pri výkone bohoslužieb sa ukladá povinnosť: – vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka), – pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, – zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať,

– dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,  – z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

– dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety, – pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku. – ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu), – v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky), – vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.