Číslo 10

Oznamy

V nedeľu 2. mája po sv. omši v Soli bude stretnutie rodičov detí pripravujúcich sa na 1. sv. prijímanie.

Príspevok na kostol. Osobne len tak, že prinesiete príspevok na faru, čo riadne zaevidujeme, alebo priamo na účet s poznámkou „Dar na kostol“. Komárany,

Soľ a Jastrabie majú účet v Slovenskej sporiteľni, Hlinné vo VÚB banke:

IBAN SOĽ SK08 0900 0000 0005 6297 4376

IBAN KO SK43 0900 0000 0051 1450 0284

IBAN JAS SK81 0900 0000 0005 6015 8316

IBAN HLI SK23 0200 0000 0013 1765 6651

Okrem finančných darov Vás pozývame aj k modlitbe za našu farnosť. Príspevky na účet: Soľ: Anna, H. 30,- Božena H. 50, František T. 50, Helena M. 20,-€

Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary aj modlitby obetované za našu farnosť.

Slávenie bohoslužieb od 19. apríla je s obmedzením. Vyhláška 186/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariaďuje nasledovné opatrenia: -vstup a pobyt v kostole len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami, -pri vchode aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, -dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné, – dodržiavať respiračnú etiketu, – z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia, – dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,

– v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, – zakazuje sa podávanie rúk, – v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou, – vykonávať častú dezinfekciu priestorov, – počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby; pokiaľ plocha určená pre návštevníkov nedosahuje 90 m2 , v kostole alebo obdobnom priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 6 návštevníkov; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

Uznesenie vlády SR číslo 203/2021 z 16. apríla 2021 obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 19. apríla 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, teda uplynutím 28. apríla 2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na: v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. cestu na bohoslužbu alebo cestu na účel individuálnej duchovnej starostlivosti a cestu späť.