Číslo 11

Oznamy

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Adrián Pavlo & Adriana Valašteková

Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to hlási na farskom úrade.

V nedeľu 16. mája po sv. omši v Soli bude stretnutie rodičov detí pripravujúcich sa na 1. sv. prijímanie.

Príspevky na účet: Komárany Mária G. 20,-€. Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary aj modlitby obetované za našu farnosť.

Prosebné dni: Pondelok, utorok a streda pred slávnosťou Nanebovstúpenia Pána sú prosebné dni – prosba za úrodu.

Letné kántrové dni: streda (19. 5.), piatok (21. 5.) a sobota (22. 5.) prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.

Odpustky: Veriaci, ktorý sa zúčatní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator na Slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.