Číslo 14

Oznamy

Po šiestich rokoch v našej farnosti z rozhodnutia p. arcibiskupa odchádza z našej farnosti dp. kaplán Pavol Bober. Chceme mu poďakovať za jeho službu a prácu v našej farnosti a vyprosujeme hojnosť božieho požehnania na novom pôsobisku vo farnosti Trebišov.

V nedeľu 25. júna o 15.00 pán kaplán pozýva všetkých na priateľské posedenie pri fare spojené s grilovačkou.

Zároveň chceme privítať v našej farnosti nového p. kaplána, dp. Jozefa Nemašika, rodáka zo Stebnickej Huty, vyprosujeme mu dary Ducha Svätého pre pôsobenie v našej farnosti a prajeme mu, aby sa medzi nami dobre cítil.

TÁBOR 2023. Pozývame všetky deti na letný tábor, ktorý bude 21.08. – 25.08.2023 v Rekreačnom zariadení Zelený Breh, Kokošovce – Sigord. Cena je 110 €. Vyplnenú záväznú prihlášku a vyhlásenie o ochrane osobných údajov odovzdajte do 02.07. Poplatok je potrebné uhradiť do 30.07. Peniaze, prosím, vložte do obálky a označte slovom TÁBOR a MENOM DIEŤAŤA. Tlačivá a obálku s peniazmi odovzdávajte p. farárovi.

Stretnutie miništrantov Košickej arcidiecézy MIKE 23 V sobotu 24. júna v Prešove na Sídlisku III – farnosť Kráľovnej pokoja. Odchod ráno vlakom 8.17 zo Soli. Návrat vlakom z Prešova o 16.50 príchod do Soli 17.38. Pre bližšie informácie kontaktujte pána kaplána.

Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom Vás pozýva na pravidelné stretnutie , ktoré sa uskutoční v utorok 20. júna 2023 o 16.00 hodine v Kostole Kráľovnej pokoja, Námestie Kráľovnej pokoja 1, Prešov – Sídlisko III.  Stretnutie spojené so svätou omšou povedie: o. Matúš Poremba – kaplán farnosti Kráľovnej pokoja.

Úmysly apoštolátu modlitby na júl: Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby sa slávenie Eucharistie stalo stredobodom života katolíkov, aby ním premieňali svoje medziľudské vzťahy a tak sa otvárali pre stretnutie s Bohom aj so všetkými bratmi a sestrami. Úmysel našich biskupov: Aby starí rodičia a seniori boli vzorom viery pre mladšie generácie.

Frekvencia 2023 – pešia púť mladých Košickej arcidiecézy z Prešova do Levoče sa uskutoční v dňoch 25. – 27.8.2023. Hlavným cieľom púte mladých je vzdať Bohu vďaku a chválu za uplynulý školský rok i prázdniny a vyprosiť si milosti do toho nového. Je to čas radostného putovania mladých v spoločenstve, čas stíšenia sa, modlitby, ďakovania, chvály a vyprosovania, kde nebudú chýbať rozhovory,  povzbudenia, hry a zábava.

Info a prihlasovanie: www.acmko.sk a FB ACM.