Číslo 18

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Peter Balog & Dominika Šalachová

Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to hlási na farskom úrade.

V nedeľu 8. októbra 2023 o 15.00 v košickej katedrále si manželské páry pripomenú svoje jubileum – 50., 55., 60. a viac. Ak máte v tomto roku jubileum a chcete sa zúčastniť spoločnej sv. omše prihláste sa na farskom úrade, aby sme potom všetkých za farnosť nahlásili na ABÚ v Košiciach.

Touto cestou chceme poďakovať Jozefovi Kandalovi za bezplatné zapožičanie lešenia k oprave „štablónu“ na zadnej časti fary. Vyslovujeme veľké Pán Boh zaplať.

Prosíme rodičov, ktorých deti sú prihlásené do tábora na Sigorde, aby si v sákristiách vyzdvihli inštrukcie a tlačivo, ktoré je potrebné vyplnené odovzdať pri nástupe dieťaťa do tábora.

Čísla účtov: Hlinné SK25 0900 0000 0052 0026 2964, Jastrabie SK81 0900 0000 0005 6015 8316 Komárany SK43 0900 0000 0051 1450 0284

Keďže v dnešnej dobe je pre niektorých z vás jednoduchšie prispieť na potreby kostola priamo na účet (napr. natavením trvalého príkazu) uvádzame jednotlivé čísla účtov filiálok. Číslo účtu Soľ je v hlavičke infolistu.

8. augusta sme si pripomenuli prvé výročie odchodu kardinála Jozefa Tomka do večnosti. Do dejín Slovenska i celej Cirkvi sa zapísal svojou neochvejnou vierou, ľudskosťou, významnou službou pápežom a univerzálnej Cirkvi. Pamätáme si ho ako Slováka, ktorý bol verný cyrilo-metodským koreňom a nabádal k tomu i nás svojich krajanov. Bol to muž modlitby, schopný nadviazať s každým človekom, s ktorým prišiel do kontaktu, hlboký a srdečný vzťah. V ľuďoch zanechával nádej a posilňoval v nich odvahu a lásku. Napriek tomu, že zastával významné postavenie vo Vatikáne, „slúžil s pokorou a sebazriekaním evanjeliu a Cirkvi“, ako sa o ňom vyjadril v kondolenčnom telegrame aj sám pápež František. Spomíname si naňho s láskou a vďakou a modlíme sa za jeho dušu. Nezabúdajme na jeho zmysel pre jednotu. Aj vďaka jeho spolupráci s Jánom Pavlom II. sa Európa posunula k zjednoteniu. Nesme jeho odkaz živej viery a jednoty ďalej a prispievajme aj my svojím dielom k bratským vzťahom v spoločnosti.