Číslo 2

Oznamy

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Marek Iľko & Zuzana Gazdová

Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva nech to hlási na farskom úrade.

Ak máte záujem o požehnanie vašich domov alebo bytov 6. januára nahláste sa v sakristiách kostolov do 1. januára.

Zapisovanie úmyslov na sv. omše: Soľ – 2. 1. po sv. omši, Jastrabie – 4. 1. po sv. omši, Komárany – 11. 1. po sv. omši.

Úmysly apoštolátu modlitby na január:

Za dar rozmanitosti v Cirkvi. Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby nám Duch Svätý pomáhal vnímať dar rozmanitých chariziem v kresťanských spoločenstvách, ako aj objavovať bohatstvo rozličných tradícií a obradov v Katolíckej cirkvi. Úmysel našich biskupov: Aby sa kresťania a všetci ľudia dobrej vôle pestovaním pokoja vo svojom srdci zasadzovali za mier a spravodlivosť vo svete.

Vyslovujeme veľkú vďaku za spoluprácu všetkým, ktorí sa počas celého roka podieľali na živote našej farnosti. Nech Vám náš milostivý Pán hojne odmení Vašu námahu. Ďakujeme aj všetkým, ktorí nám preukázali akékoľvek dobrodenie za našu službu vo farnosti. Vaši kňazi.