Číslo 23

Oznamy pre 23. číslo infolistu. 

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Mgr. Ján Sopko & Patrícia Papcunová

Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva nech to hlási na farskom úrade.

Pobožnosť na cintorínoch 1. 11.: Hlinné 13.30, Soľ 14.30, Jastrabie 13.30, Komárany 14.15 hod.

Stretnutie detí prihlásených na 1. sv. prijímanie a ich rodičov bude v nedeľu 10. novembra po sv. omši v Soli.

Úmysly apoštolátu modlitby na november: Všeobecný úmysel: Aby sa na Blízkom východe, kde spolu žijú rozličné náboženské tradície, zrodil duch dialógu, stretnutia a zmierenia.

Úmysel našich biskupov: Aby sme v našich modlitbách pamätali na všetkých zosnulých a vyprosovali im nebeskú blaženosť.

Sviečka za nenarodené deti: Spomienku na zomrelé a usmrtené nenarodené deti je možné vyjadriť večer 2. novembra aj umiestnením horiacich sviečok do okien našich domovov a modlitbou alebo pietnym stíšením v kruhu rodiny.

Odpustky pre duše v očistci: Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol, alebo kaplnku, pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha) môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: Svätá spoveď (krátko predtým, alebo po tom, Sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň), Modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva). Je treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa, až do polnoci určeného dňa. Veriaci, ktorí nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj vyššie spomenuté podmienky. Jedna spoveď stačí na všetky odpustky.

Odpočinutie večné daj dušiam zomrelých, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen