Číslo 24

Oznamy

Stretnutie detí a rodičov pred 1. sv. prijímaním bude v nedeľu 14. novembra po sv. omši v Soli.

Deň farskej poklony pondelok 15. 11. 2021. Sviatosť Oltárna bude vystavená k adorácii: Hlinné od 14.00 do 17.00, Jastrabie od 14.15 do 17.15, Komárany od 14.30 do 17.30, Soľ od 9.00 do večernej sv. omše o 18.00 hod. Na záver sv. omše bude ukončenie farskej poklony s eucharistickým požehnaním.

Odpustky pre duše v očistci: Veriaci, ktorí nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, modlitbu Pána a  Verím v Boha, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 30. novembra. Taktiež treba splniť tri podmienky: Svätá spoveď (krátko predtým, alebo po tom, Sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň), Modlitba na úmysel Sv. Otca. Je treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

V týždni od 15. do 20. 11. – pred slávnosťou Krista Kráľa budeme podľa možností vysluhovať sviatosť zmierenia pol hodinu pred sv. omšou, poprípade po sv. omši.

Odpustky na slávnosť Krista Kráľa: Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na slávnosť Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Popis loga synody: Veľký majestátny strom – plný múdrosti a svetla – siaha až k nebu. Je znakom hlbokej vitality a nádeje a vyjadruje Kristov kríž. Nesie Eucharistiu, ktorá žiari ako slnko. Horizontálne vetvy otvorené ako ruky alebo krídla naznačujú zároveň Ducha Svätého. Boží ľud nie je statický: je v pohybe, čo je priamy odkaz na etymológiu slova synoda, ktoré znamená “kráčať spolu”. Ľudí spája tá istá spoločná dynamika: tú im vdychuje Strom života, od ktorého začínajú svoju cestu. Týchto 15 siluet vystihuje celú našu ľudskosť v jej rozmanitosti životných situácií, generácií a pôvodu. Tento aspekt je posilnený množstvom jasných farieb, ktoré sú samy o sebe znakom radosti. Medzi týmito ľuďmi, ktorí sú na rovnakej úrovni, nie je žiadna hierarchia, sú mladí, starí, muži, ženy, dospievajúci, deti, laici, rehoľníci, rodičia, páry, slobodní; biskup a rehoľníčka nie sú pred nimi, ale medzi nimi. Veľmi prirodzene im cestu otvárajú deti a potom dospievajúci s odkazom na tieto Ježišove slová z evanjelia: “Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým.” (Mt 11,25) Horizontálna základná línia: “Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia” prebieha zľava doprava v smere tohto pochodu, podčiarkuje ho a posilňuje – a končí titulom “Synoda 2021 – 2023”: to je zároveň najdôležitejší bod, ktorý sumarizuje celok.

Týmto pozvaním pápež František vyzýva celú Cirkev, aby si kládla otázku o synodalite: tá je rozhodujúcou témou pre život a poslanie Cirkvi.