Modlitba požehnania veľkonočného jedla

V našich farnostiach je zaužívaný dlhodobý zvyk dať si po skončení Pôstneho
obdobia požehnať veľkonočné jedlá. Vzhľadom na platné opatrenia súvisiace
so šírením nebezpečnej nákazy pozývame veriacich, aby spoločné žehnanie
jedál v tomto roku nahradila modlitba požehnania v rodine, ktorú môže
vykonať otec alebo matka.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša: „Ježiš povedal: ,Proste
a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto
prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho
z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo
ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať
dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým,
čo ho prosia!‘“ (Lk 11, 9 – 13).

Modlitba

Zvelebený si, Pane, náš Bože, ty všetko napĺňaš svojím požehnaním.
Ďakujeme za tvoje dary, ktoré majú slúžiť na zachovanie nášho
pozemského života. Nauč nás ich prijímať z tvojich rúk tak, aby sa
posilnila naša vzájomná láska a aby všetko smerovalo k tvojej oslave.
Skrze Krista, nášho Pána.

S dôverou sa spoločne modlime: Otče náš…

Pozdravme Pannu Máriu: Zdravasʼ, Mária… (alebo Pod tvoju ochranu)

Modlime sa v čase pandémie

Všemohúci a milosrdný Bože, zhliadni na našu bolestnú situáciu; posilňuj
svoje deti a otvor naše srdcia nádeji, aby sme uprostred nás pociťovali
tvoju otcovskú prítomnosť. Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky
veky vekov. Amen